Statut

Statut Niepublicznego Przedszkola „ Filip i Maja”
w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 listopada 23

Podstawa prawna statutu:

– Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania(Dz. U. Nr 161, poz. 1080)

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 393z  późn. zm.).

– Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.(Dz. U.1974 Nr24 poz. 141z późn. zm.).

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz.1324 z póź. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977)

§ 1.

1.Przedszkole jest placówką niepubliczną. Pełna nazwa przedszkola brzmi:

Niepubliczne Przedszkole „ Filip i Maja” Dąbrowa Górnicza ul. Al. Piłsudskiego 36/615

2. Organ prowadzący:

właściciel: Monika Banyś ,zam. Dąbrowa Górnicza ,ul. Urocza 5  na podstawie wpisu do ewidencji innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonej przez Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza pod nr WO-4320-5-1/2009.

3. Adres przedszkola:
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 listopada 23

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Śląskie Kuratorium w Katowicach.

5. Ilekroć w statucie jest mowa o placówce, należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole  „Filip i Maja”

§ 2.

1. Cele zadania przedszkola:

1) Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2) Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie
i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi
w relacjach ze środowiskiem społeczno -kulturalnym i przyrodniczym.

3) Przedszkole zapewnia opiekę , wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji, zrozumienia
i bezpieczeństwa. Priorytetem jest stworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej i umiejętności zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej.

4) Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.

5) Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

6) Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów określonych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

7) Priorytetowym zadaniem przedszkola jest bezwzględne dbanie o bezpieczeństwo dzieci.

8) Wspieranie rozwoju i wczesną edukację dzieci od 2,5 do 6 roku życia
9) Przedszkole prowadzi dla wszystkich zapisanych dzieci w ramach czesnego naukę języka angielskiego i zajęcia rytmiczne.

10) Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci przez różnorodne zajęcia ruchowe (sportowe
i taneczne).

Do zadań przedszkola należy :

11) Realizacja podstawy programowej w czasie 5 godzin dziennie

12) Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.

13) Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

14) Nabywanie przez dziecko kompetencji w zakresie języka ojczystego i języka angielskiego.

15) Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego  własnej inicjatywy, przygotowanie wychowanka do podjęcia nauki w szkole .

16) Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.

17) W realizacji celów i zadań przedszkola respektuje się zasady nauk pedagogicznych , przepisy prawa a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20.11.1989r,Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Konwencji o Prawach Dziecka.

18) Współpraca z poradnią pedagogiczno-psychologiczną w celu udzielania
dziecku specjalistycznej pomocy. Współdziałanie to polega w szczególności na:

-kierowaniu dzieci do poradni w celu diagnozowania, kwalifikowania do odpowiednich form pomocy oraz rodzaju kształcenia,

-konsultowaniu się ze specjalistami w celu uzyskania pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych,

-wydawaniu na prośbę rodziców opinii do poradni psychologicznej i innych instytucji specjalistycznych.

-prowadzeniu pedagogizacji środowiska rodzinnego.

-wspieraniu i rozpoznaniu specyficznych trudności i uzdolnień oraz indywidualizacji pracy z dzieckiem

a) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:

– rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych

– wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych

– rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:

– niedostosowanym społecznie

– zagrożonym niedostosowaniem społecznym

– ze specyficznym trudnościami w uczeniu się

– z zaburzeniami komunikacji językowej

– z niepowodzeniami edukacyjnymi

– z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny

– z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska

– dzieciom zdolnym

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

– rodziców dziecka

– nauczyciela, lub specjalisty

– poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym specjalistycznej

– pomocy nauczyciela

– terapeutów pedagogicznych

– kuratora sadowego

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest dzieciom w formie:

– bieżącej pracy z dzieckiem

– zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, a także w formie porad i konsultacji

– zajęć rozwijających uzdolnienia

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

– rodzicami dzieci

– poradniami psychologiczno- pedagogicznymi

– placówkami doskonalenia nauczycieli

– innymi przedszkolami, szkołami i placówkami organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

Formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej:

– Bieżąca praca z dzieckiem polega na udzielaniu przez nauczyciela wsparcia adekwatnego
do potrzeb.

– Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się .

– Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy.

– Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane
są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

– Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizowane są z dziećmi zdolnymi.

Zadania nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej

– udzielają dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej

– rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka i planują sposób ich zaspokojenia

– prowadzą obserwację pedagogiczną, którą w roku poprzedzającym pójście dziecka do szkoły zakańczają analizą i oceną jego gotowości do podjęcia nauki w szkole

– informują dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną

– opracowują indywidualny lub grupowy program pracy,

– do dzienników zajęć wpisuje program, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy,

– podejmuje działania mediacyjnych i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych

Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest:

– wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

– rozwijanie ich umiejętności wychowawczych

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie:

– porad

– konsultacji

– warsztatów i szkoleń

Rodzice dziecka mają prawo:

– wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno- pedagogiczne.

b) przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

2) Realizacja zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i

przygotowaniu go do nauki w szkole odbywa się w trakcie zajęć i zabaw organizowanych w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

2a) Dopuszcza się prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej na
postawie programów własnych oraz uchwał Rady Pedagogicznej.

3) Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi ,dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych a szczególności:

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.

b) stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż.

b) W czasie zajęć w przedszkolu każdą grupą wiekową opiekuje się wyznaczony nauczyciel.

c) W czasie spacerów i wyjść dydaktyczno- wychowawczych poza teren placówki opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z wyznaczoną osobą.

d) Przy organizacji wyjść wycieczek -liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia a także specyfikę zajęć i wycieczek oraz warunki , w jakich będą się one odbywać.

e) Ustala się maksymalnie liczbę 13dzieci przypadających na jednego  opiekuna w czasie wyjść poza teren przedszkola.

f) Dopuszcza się możliwość sprawowania opieki nad dziećmi w czasie wycieczki przez rodzica,
po podpisaniu oświadczenia dotyczącego odpowiedzialności.

g) Organizacja wycieczek turystyczno- krajoznawczych (autokarowych) wymaga każdorazowo przygotowania nauczycieli następującej dokumentacji:
karta wycieczki ( 2 egzemplarze ); imienna lista uczestników; zakres czynności opiekunów; zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce;
oświadczenie rodziców w sprawie hospitalizacji, leczenia, zabiegów operacyjnych i braku przeciwwskazań do udziału dziecka w wycieczce;
oświadczenie opiekunów w sprawie odpowiedzialności za zdrowie i życie

h) Nauczyciel podczas wycieczki sprawdza stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem
z każdego miejsca pobytu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

i) Zaopatruje uczestników wycieczki w apteczkę pierwszej pomocy.

j) Przedszkolny Regulamin Wycieczek określa szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji wycieczek.

4) Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

a) Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą , zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną ( na piśmie) przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.

b) Niedopuszczalne jest wydawanie dzieci przedszkolnych osobom niepełnoletnim.

c) Przedszkole może odmówić wydania dziecka, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

d) O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

e) Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel przekazuje go pod opiekę animatora w Centrum ,,Filip i Maja”. Rodzice winni wcześniej dopełnić formalności związanych z objęciem  dziecka tą formą opieki.

f) Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone sądownie.

g) Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować  je do pobytu
w przedszkolu, a następnie przekazać pracownikowi przedszkola.

h) Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to pracownikowi. Od momentu przekazania dziecka rodzicowi, jest on całkowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka.

5) W przedszkolu organizowane zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci oraz na życzenie rodziców.

Zajęcia dodatkowe prowadzone przez przedszkole:

– religia

– gimnastyka korekcyjna

– zajęcia plastyczno- ceramiczne

– nauka wczesnego czytania

– zajęcia na basenie

– taniec Dance

– dziecięca matematyka wg. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

– zajęcia z sportowe- piłka nożna ,,Przedszkoliada”

– zajęcia szachowe

– zajęcia metodą Capoeira

– logopedia

– inne

Zajęcia dodatkowe są płatne poza ustalonym czesnym.

§3

Organami przedszkola są:

– organ prowadzący- Monika Banyś

– dyrektor przedszkola – Monika Banyś

– dyrektor ds. pedagogicznych

– wice dyrektor przedszkola

– Rada Pedagogiczna

1.Kompetencje i zadania organów przedszkola.

a) Zadania organu prowadzącego przedszkole:

– Opracowywanie statutu przedszkola- wersja założycielska,

– Powoływanie i odwoływanie dyrektora i wicedyrektora,

– Sprawowanie kontroli nad finansami przedszkola,

– Zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

– Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zebraniach z rodzicami.

– Zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji zadań statutowych placówki.

1.b) Zadania dyrektora przedszkola:

1) Kierowanie całokształtem przedszkola, w szczególności sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem placówki w zakresie spraw administracyjnych, organizacyjnych i finansowych.

2) Kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz

3) Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem w placówce odpowiednich warunków przeciwpożarowych i BHP .

4) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

a) Dyrektor przedszkola na każdy rok szkolny opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, który następnie przedstawi  Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy. Przynajmniej dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające
z nadzoru pedagogicznego.

b) Dyrektor dopuszcza do użytku na wniosek nauczyciela program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową.

c) Dyrektor organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli.

d) Dyrektor gromadzeni informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny.

e) Dyrektor organizuje zajęcia dodatkowe w przedszkolu.

f) Dyrektor jest odpowiedzialny za organizacje pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

5) Sprawianie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne.

a) Dyrektor ma obowiązek zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu stąd nie może dopuścić, aby do przedszkola uczęszczały dzieci chore.

6) Realizowanie zarządzeń organu prowadzącego oraz uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących.

7) Wykonywanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli na zasadach określonych w przepisach szczegółowych dotyczących placówek publicznych.

8) Podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym i Radą pedagogiczną.

9) Prowadzenie dokumentacji działalności dydaktyczno- wychowawczej przedszkola (roczny plan pracy , arkusz organizacyjny, ramowy rozkład dnia i inne).

10) Kierowanie polityką kadrową przedszkola. Opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

11) Organizowanie administracyjnej strony placówki.

12) Prowadzenie dokumentacji kancelaryjno- archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13) Zawieranie umów z rodzicami i firmami współpracującymi z przedszkolem.

14) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

15) W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

16) Odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

17) Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organem prowadzącym, radą pedagogiczną, rodzicami i środowiskiem lokalnym.

18) Dyrektor przyjmuje wnioski i skargi zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych
dokumentach.

19) Dyrektor przedszkola ma prawo do :

a -wydawania poleceń wszystkim pracownikom,

b –kontrolowania pracy nauczycieli i innych pracowników,

c- decydowania o wewnętrznej organizacji pracy,

1.c) Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

1) Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy
pedagogiczni i dyrektor przedszkola, bez względu na wymiar czasu pracy.

2) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.

3) Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być
sprzeczny ze statutem.

4) Do zadań rady pedagogicznej należy::

-organizowanie pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze (planowanie analizowanie, ewaluowanie, wnioskowanie),

-analizowanie i ocenianie organizacyjnych warunków pracy przedszkola,

-upowszechnianie działań nowatorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych,

-opiniowanie statutu lub jego zmian,

-planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci.

5) Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy :

-zatwierdzenie planów pracy przedszkola,

-podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

-ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności :

-organizację pracy placówki ( tygodniowy rozkład zajęć ),

-propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach, wynagrodzenia zasadniczego oraz płatnych zajęć dodatkowych.

7) W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział , na zaproszenie jej przewodniczącego inne osoby. Mają one głos doradczy.

8) Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

9) Zebrania zwyczajne rady odbywają się:

-przed rozpoczęciem roku szkolnego;

-po zakończeniu półrocznej i całorocznej pracy;

-co najmniej dwa razy w roku do celów samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

10) Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste wychowanków, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników.

1.d) Prawa i obowiązki rodziców.

1) Do podstawowych obowiązków rodziców należy :

a) przestrzeganie zasad obowiązujących w przedszkolu,

b) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola,

c) nie przyprowadzanie do przedszkola dziecka chorego i z objawami infekcji,

d) zgłaszanie nieobecności dziecka do godz.8.00,

e) informowanie wychowawcy o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach,

f) współpracowanie z nauczycielem ,

g) obecność na zebraniach rodziców,

h) terminowa płatność czesnego.

2) W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców zasad dotyczących odbierania i przyprowadzania dzieci do przedszkola określonych w § 2.1.4).

3) Rodzice mają prawo do :

a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wychowawczo -opiekuńczymi placówki,

b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c) uzyskiwania porad i wskazówek od pedagogów ,

d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi  i dyrektorowi uwag dotyczących dziecka i pracy placówki.

4) Spotkania z rodzicami organizowane są raz na kwartał.

5) Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

a) zebrania,

b) konsultacje indywidualne z wychowawcami i dyrektorem

c) zajęcia otwarte,

d) uroczystości z czynnym udziałem rodziców.

6) Zasady współdziałania poszczególnych organów:

-zagwarantowanie każdemu z organów swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji,

– zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami przedszkola o podjętych i planowanych działaniach lub decyzjach.

7) Wszelkie konflikty powstające na terenie przedszkola rozwiązywać będzie dyrektor w porozumieniu z odpowiednimi organami.

– W razie niemożności rozwiązania konfliktu wewnątrz przedszkola dyrektor wnioskuje o pomoc organ prowadzący przedszkole lub organ nadzorujący pracę przedszkola od strony pedagogicznej lub właściwy sąd.

§4

Statut przedszkola określa organizację przedszkola z uwzględnienie przepisów  §5-7.

1. Przedszkole, jako placówka niepubliczna świadczy opiekę odpłatnie.

2. Wychowanie obejmuje dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.

3. Do placówki mogą być przyjęte dzieci młodsze na podstawie zgody organu prowadzącego.

§5

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

2. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 20.

3.Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci niepełnosprawnych ze względu na brak możliwości zapewnienia im odpowiednich warunków bytowych i specjalistycznych

§6

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

2.a. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Czas zajęć prowadzonych dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

b. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w oparciu o dopuszczone przez dyrektora programy. Dokumentowane są w dziennikach zajęć z uwzględnieniem tematu oraz obecność dzieci.

4. W przedszkolu nie prowadzi się zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

5. Dokumentowanie zajęć prowadzonych w przedszkolu odbywa się na zasadach określonych w przepisach szczegółowych dotyczących placówek publicznych.

§7

1. Przedszkole jest placówką czterooddziałową.

§8

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora
przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku i przedstawiony organowi prowadzącemu.

2. Arkusz organizacji pracy placówki określa:

– liczbę oddziałów

– czas pracy oddziałów

– liczbę miejsc w placówce

– liczbę dzieci zapisanych do placówki

– liczbę pracowników

– czas pracy pracowników

– stopień awansu zawodowego nauczycieli.

§9

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady oraz oczekiwań rodziców( opiekunów prawnych).

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Ramowy rozkład dnia uwzględnia następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1/5 czasu przeznaczona na zabawę

1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.

1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przed szkolnego;

2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

§10

1. Przedszkole jest czynne przez cały rok ( również w okresie ferii i wakacji) od godz.6.00 do godz.17.00 (od poniedziałku do piątku) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Czas trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych z dziećmi jest dostosowany do możliwości rozwojowych dziecka i zgodny z nowa podstawą programową.

Realizacja podstawy programowej odbywa się 5 godzin dziennie

od godziny 8.00 do 13.00 w poniedziałek, wtorek i czwartek;

od godziny 8.00do 11.00 oraz od 11.30 do 13.30 w środę;

od godziny 8.00 do 10.30 oraz od 11.00 do 13.30 w piątek.

3) Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada :

a) 5 sal przedszkolnych,

b) łazienki,

c) wydawalnie posiłków,

d) szatnię,

e) pomieszczenia administracyjno- gospodarcze,

f) ogrodzony plac zabaw.

4) Przyjęcia dziecka do przedszkola dokonuje się na podstawie umowy zawartej pomiędzy organem prowadzącym a rodzicem na dany rok szkolny.

a) Miesięczna stała opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne) ustalana jest przez organ prowadzący i nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka. Pobierana jest z góry do 10-go każdego miesiąca. Wpłaty można dokonywać osobiście w przedszkolu, lub na konto Rozliczenie opłat za dany miesiąc jest wysyłane w ostatni dzień m-ca na wskazany w karcie kwalifikacyjnej dziecka adres e-mail.

b) W przypadku niewpłacenia opłat do 15-go umowa może ulec rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Tym samym dziecko może nie zostać przyjęte do przedszkola.

c) Umowa stanowi podstawę do wystąpienia o zapłatę zadłużenia do komornika i na drogę sądową.

d) Przy zapisie dziecka obowiązuje opłata wpisowa wysokości 150 zł. Opłata jest jednorazowa i nie podlega zwrotowi.(dotyczy dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola)

e) Przy zapisie dziecka na nowy rok szkolny obowiązuje zadatek w wysokości 200 zł.

f) Wszystkie dzieci w przedszkolu objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem. Kwota ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczyciela. Rodzic uiszcza opłatę przy zapisie dziecka.

g) Jeśli rodzic nie odbierze dziecka z przedszkola do godziny 17-stej (zgodnie z umową) dziecko w ramach czesnego może przebywać w Centrum „Filip i Maja” w godzinach 17.00-20.00 pod opieką animatora na podstawie odrębnej umowy, zgodnie z regulaminem Centrum. Potrzebę pozostawienia dziecka po godzinie 17-stej należy każdorazowo zgłosić w przedszkolu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

h) Przedszkole zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości czesnego w trakcie trwania umowy ,w przypadku nie dającej się przewidzieć w dniu zawarcia umowy zmiany stosunków gospodarczych (m. in. wysoka inflacja, znaczny wzrost opłat).

i) O zmianie tej należy poinformować rodziców lub opiekunów dziecka najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed wprowadzeniem zmiany.

j) Przedszkole zapewnia wyżywienie w postaci śniadania, drugiego śniadania, obiadu i podwieczorku.

k) Opłatę za wyżywienie ponoszą w całości rodzice.

l) Za usprawiedliwioną nieobecność dziecka odliczana jest opłata za posiłek. Warunkiem uzyskania zwrotu za posiłek jest zgłoszenie nieobecności dziecka do godziny 8.00.

n) Opłata za zajęcia dodatkowe jest obliczana na koniec każdego miesiąca. Płatna jest do 10-go następnego miesiąca razem z opłatą za czesne i posiłki.

o) Zmiany w umowie mogą być dokonywane z miesięcznym wyprzedzeniem , na piśmie.

§11

Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, z uwzględnieniem przepisów § 12-15.

1. Nauczyciele- prawa i obowiązki:

1) Nauczyciele są zatrudniani i zwalniani przez właściciela przedszkola na podstawie umowy
o pracę.

2) Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

3) Szczegółowe zadania i obowiązki nauczycieli:

a ) rzetelne przygotowywanie do zajęć,

b) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,

c ) organizowanie uroczystości , imprez, konkursów przedszkolnych i codzienne  działalności placówki,

d ) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań,

e) współpraca ze specjalistami w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

f ) samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

4) Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną

a ) dziennik zajęć dla każdego oddziału , w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym oraz wpisuje w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona rodziców , adresy ich zamieszkania. Oznacza realizowany program oraz odnotowuje obecność wychowanków na zajęciach. Fakt przeprowadzenia zajęć potwierdza podpisem.

c) plany miesięczne, w których określa treści wynikające z realizacji podstawy programowej,

d) dokumentację dotyczącą obserwacji i diagnozy oraz gotowości szkolnej,

e) dokumentację związaną z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

f) inną wynikającą z planu nadzoru dyrektora oraz związana z awansem zawodowym

5) Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrektora przedszkola a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

6) Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez dyrektora a związanych z organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego.

7) Nauczyciel jest odpowiedzialny za przekazywanie informacji dotyczących zachowań każdego dziecka nauczycielom wchodzącym do grupy, w celu udzielania rzetelnych informacji rodzicowi zachowaniu dziecka w przedszkolu w danym dniu.

8) Nauczyciel może odmówić przyjęcia do przedszkola  dziecka chorego z wyraźnymi z objawami chorobowymi (katar, kaszel, gorączka).

2. Zadania logopedy

a) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej

b) informowanie dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno -pedagogiczną

c) prowadzenie logopedycznej diagnozy wstępnej ( w ramach czesnego)

d) udzielanie pomocy logopedycznej poprzez prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej

e) podejmowanie logopedycznych działań profilaktycznych

f) współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka

3. Prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych przedszkola.

1) Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków:

a) Pracowników niepedagogicznych zatrudnia właściciel przedszkola na podstawie umowy o pracę .

b) Zakres obowiązków (czynności) pracowników niepedagogicznych przedszkola ustala i przyznaje dyrektor przedszkola.

c) Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi) określa umowa o pracę.

2) Pomoc nauczyciela.

a) Wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków przedszkola, dotyczących higieny osobistej, dokarmiania, rozbierania i ubierania dzieci.

b) Pomoc przy zajęciach organizowanych przez nauczyciela,

c) Współodpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci

d) Pomoc w przygotowaniu akcesoriów do zajęć, pomocy dydaktycznych. Codzienne sprzątanie sali zajęć i zabaw i innych pomieszczeń , zmywanie podłóg, wycieranie kurzu oraz dbanie o czysty i estetyczny wygląd sal,

e) Utrzymanie w czystości szafek indywidualnych dzieci, mebli i zabawek oraz pomieszczeń placówki, przygotowywanie prania,

f) Pomaganie nauczycielce podczas spacerów, wycieczek.

g) Dbanie o czystość w toalecie , codzienna dezynfekcja, rozwieszanie ręczników w łazience
i składanie.

h) Zamawianie telefonicznie śniadań i obiadów o określonych godzinach

i) (8.00 i 10.00), zgodnie z liczbą dzieci i uwzględnieniem diety wychowanków.

j) Bezpieczne i estetyczne podanie posiłków dzieciom, pomoc przy ich spożywaniu,

k) Zmywanie naczyń i stolików po posiłkach. Wyparzanie naczyń w zmywarce.

l) Współodpowiedzialność za majątek przedszkola, zgłaszanie usterek urządzeń, zabezpieczenie ich, prawidłowe użytkowanie sprzętu,

m) Kontrolowanie stanu bezpieczeństwa na placu zabaw każdorazowo przed korzystaniem z niego przez dzieci

n) Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i p.poż.

o) Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektorów, nauczycieli i właściciela przedszkola.

§12

1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

§13

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela pracującego w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym.
a) Rodzice w porozumieniu z dyrektorem przedszkola mają możliwość wyrażania opinii na temat doboru nauczyciela w oddziale dziecięcym.

§14

1. Przedszkole nie jest przedszkolem integracyjnym i nie posiada oddziałów  integracyjnych.

§15

1.Zakres zadań nauczycieli:

1) Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z podstawy programowej i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

2) Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i odpowiedzialność za jej jakość.

a) Praca wychowawcza , dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:

a) podstawy programowej opracowanej przez MEN

b) programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego przez dyrektora przedszkola

b) Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków, dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka.

c) Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci ich zdolności, zainteresowania , dąży do pobudzenia procesów rozwojowych , do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

d) Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie , otaczającej go rzeczywistości społeczno- kulturowej , przyrodniczej ,wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń .

3) Nauczyciel przeprowadzi obserwację i diagnozę pedagogiczną, mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie  tych obserwacji.

a) Nauczyciel przygotowuje do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 6- 5-letnich .

4) Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

3. Zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane nie rzadziej niż raz na kwartał.

§16

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

2 a) W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko które nie ukończyło 2,5 roku.

3. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę kolejności zgłoszeń.

a) Terminy i zasady przyjęcia do przedszkola określa dyrektor. w regulaminie rekrutacji.

b) Warunkiem przyjęcia jest złożenie karty kwalifikacyjnej, podpisanie umowy i wpłata opłaty wpisowej

c) Dyrektor przedszkola w porozumieniu z wychowawcami może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

– nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

– zaleganie z opłatą czesnego.

d) Rodzice wypełniają na okres jednego roku szkolnego następujące upoważnienia:

-oświadczenie dotyczące udzielania dziecku koniecznej pomocy lekarskie w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia; zgody rodziców na udział w wyjściach wynikających z realizowanego programu na terenie miasta( spacerach i wyjściach dydaktyczno- wychowawczych).

1) Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka z uwzględnieniem zasady dobra dziecka i zasady równości.

a Katalog praw wynikających z konwencji Praw Dziecka obejmuje:

– prawo do życia i rozwoju

– prawo do identyczności

– prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania

– prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych
i wszelkiego okrucieństwa

– prawo do ochrony zdrowia

– prawo do wypoczynku i czasu wolnego

– prawo do korzystania z dóbr kultury

– prawo do informacji

– prawo do znajomości swoich praw

– prawo do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

– prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w swoich prawach w postępowaniu administracyjnym i sądowym – przedstawiciele organów administracyjno – sądowych mają obowiązek wysłuchać dziecko w sprawach, które go dotyczą. Obowiązek ten spoczywa także
na nauczycielach i opiekunach dziecka.

2) Warunki pobytu w przedszkolu zapewniają dzieciom bezpieczeństwo i są zgodne z zasadami BHP i ochrony przeciwpożarowej i SANEPiD .

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczo -dydaktycznego,

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

d) poszanowania jego godności osobistej,

e) do tajemnicy,

f) podejmowania decyzji i możliwości wyboru,

g) opieki i ochrony,

h) do wypowiadania swoich myśli i odczuć.

§17

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

Zasoby materialne pochodzą z :

– czesnego

– dotacji z budżetu gminy

– innych wpływów.

§18

Decyzję o zmianie w statucie podejmuje organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem i radą pedagogiczną. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia. Statut zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu .21.III.2014